tlo-status

Statut Koła

Statut Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art.1. Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego, zwane dalej Kołem, jest samodzielna organizacja studentów Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego, prowadząca działalność naukowa i samokształceniowa.

Art. 2. Koło działa w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego.

Art. 3. Opiekę nad działalnością Koła sprawuje Opiekun, powołany przez Dyrektora Instytutu na wniosek Walnego Zgromadzenia.

Art. 4.
1. Działalność Koła finansowana jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego.
2. Koło może przyjmować, za zgoda Dyrektora Instytutu, fundusze z innych źródeł.

Art. 5. Do zadań Koła należy m.in.:
a) rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych,
b) propagowanie badań naukowych i promowanie osiągnięć naukowych związanych z działalnością Koła,
c) przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej,
d) integracja studentów i pracowników naukowych.

Art. 6.
1. Powyższe żądania Koło realizuje poprzez:
a) współprace z innymi organizacjami studenckimi, kołami oraz instytucjami naukowymi,
b) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych,
c) udział w seminariach, odczytach i konferencjach,
d) koleżeńską pomoc w zrozumieniu wybranych zagadnień naukowych,
e) organizowanie zebrań, wyjazdów i innych spotkań towarzyskich,
f) umożliwienie publikacji studenckiego dorobku naukowego,
g) organizowanie konkursów naukowych,
h) podejmowanie innych inicjatyw związanych z działalnością Koła,
i) prowadzenie działalności bibliotecznej.
2. W realizacji zadań Koło współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Pedagogicznego.
3. Koło współpracuje z innymi organizacjami studenckimi i naukowymi.

Art. 7. Koło posiada następujące uprawnienia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego:
a) współuczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu programów studiów matematycznych,
b) korzystanie z instytutowej pracowni komputerowej w wyznaczonych godzinach,
c) opiniowanie podań członków Koła ubiegających się o zatrudnienie w charakterze asystenta - stażysty w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego.

ROZDZIAŁ II

Członkostwo

Art. 8. Członkowie Koła dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków seniorów,
członków honorowych
i członków wspierających.

Art. 9.
1. Członkami zwyczajnymi Koła mogą być studenci Instytutu Matematyki, pragnący pogłębić swoja wiedze. W uzasadnionych przypadkach członkami zwyczajnymi Koła mogą zostać inni studenci Uniwersytetu Pedagogicznego.
2. Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata, uzasadniając decyzje na piśmie. Od tej decyzji przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

Art. 10.
1. Członkowie zwyczajni Koła maja prawo:
a) reprezentować Koło na imprezach naukowych,
b) wybierać i być wybieranym do władz Koła,
c) brać udział w Walnym Zgromadzeniu i spotkaniach Koła,
d) zgłaszać wnioski i interpelacje,
e) realizować inne prawa przewidziane w Statucie,
f) korzystania z lokalu, sprzęt&ów i biblioteki Koła na warunkach ustalonych przez Zarząd.
2. Członkowie zwyczajni Koła maja obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności Koła,
b) swa postawa godnie reprezentować Koło,
c) brać udział w spotkaniach Koła i imprezach organizowanych przez Koło,
d) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Koła.

Art. 11.
1. Członkiem seniorem Koła może zostać były członek Koła lub były student Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
2. Członek senior ma prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego prawa wyborczego.

Art. 12.
1. Walne Zgromadzenie może nadać tytuł Członka Honorowego osobie szczególnie zasłużonej dla Koła.
2. Prawo postawienia wniosku o nadanie członkostwa honorowego przysługuje Zarządowi. Prawo to przysługuje także grupie co najmniej 10 członków Koła, musza oni pisemnie zgłosić swój zamiar Zarządowi nie później niż 5 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie honorowi maja prawo głosowania w sprawie nadania członkostwa honorowego oraz zmiany statutu.

Art. 13.
1. Członkiem wspierającym Koła może zostać dowolna osoba. Członkostwo nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata, uzasadniając decyzje na piśmie. Od tej decyzji przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek materialnego wspierania działalności Koła.

Art. 14. Każde członkostwo Koła ustaje z chwila złożenia Prezesowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Koła lub na mocy prawomocnego orzeczenia Walnego Zgromadzenia o skreśleniu z listy członków.

Art. 15. Lista członków Koła jest jawna wraz z wyszczególnieniem kategorii członkostwa.

ROZDZIAŁ III

Władze Koła

Art. 16.
1. Najwyższa władza Koła jest Walne Zgromadzenie zwoływane w okresie zajęć dydaktycznych nie rzadziej niż raz do roku.
2. Walne Zgromadzenie obraduje najpóźniej w dniu upływu kadencji stałych członków Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez:
a) Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Opiekuna,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Koła.
b) Komisje Rewizyjna.

Art. 17. Walne Zgromadzenie:
a) podejmuje uchwalę w przedmiocie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu,
b) określa kierunki działalności Koła,
c) wybiera :
- członków Zarządu,
- Komisje Rewizyjna,
d) nadaje na wniosek Zarządu honorowe członkostwo Koła.

Art. 18.
1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 1 rok akademicki.
3. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członków Zarządu.

Art. 19.
1. Zarząd Koła:
a) kieruje działalnością Koła,
b) reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni i innych instytucji, c) opracowuje plan pracy,
d) składa pisemne sprawozdanie oraz plan pracy na bieżący rok akademicki do 15 listopada każdego roku na ręce Dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego,
e) podejmuje wszelkie decyzje z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych władz Koła,
f) wydaje opinie o działalności członków w ramach Koła,
g) deleguje przedstawicieli Koła na posiedzenia Rady Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego,
h) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego,
i) jest odpowiedzialny przed Dyrektorem Instytutu i Walnym Zgromadzeniem.
2. Członkowie Zarządu pełnia dyżury przynajmniej raz w tygodniu.

Art. 20.
1. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
a) pisemnej rezygnacji,
b) utraty członkostwa Koła,
c) upływu kadencji.
2. Jeżeli wygaśniecie mandatu członka Zarządu następuje w trakcie kadencji, to w jego miejsce Zarząd powołuje inna osobę pełniąca jego obowiązki.

Art. 21. Prezes Koła:
a) kieruje praca Zarządu,
b) zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im,
c) posiada głos decydujący w przypadku równej liczby głosów na zebraniu Zarządu,
d) reprezentuje Zarząd,
e) podpisuje w imieniu Zarządu np. komunikaty, obwieszczenia, zobowiązania finansowe,
f) organizuje spotkania naukowe i towarzyskie Koła.

Art. 22. Wiceprezes zastępuje Prezesa w razie potrzeby oraz wspomaga Prezesa w jego działaniach.

Art. 23. Sekretarz Koła:
a) sporządza protokoły z obrad Walnych Zgromadzeń rozpoczętych w czasie trwania jego kadencji i zebrań Zarządu,
b) prowadzi dokumentacje działalności Koła i jego archiwum,
c) podaje do wiadomości członków treść decyzji władz Koła,
d) prowadzi listę członków Koła,
e) prowadzi oficjalna korespondencje Koła.

Art. 24. Skarbnik Koła:
a) jest odpowiedzialny za gospodarkę finansowa Koła i czuwa nad bezpieczeństwem jego środków,
b) kontrasygnuje wszelkie pisma Koła w sprawach finansowych.

Art. 25.
1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób czuwa nad realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia określających kierunki działalności Koła oraz przedstawia na Walnym Zgromadzeniu ocenę działalności (w tym finansowej) ustępującego Zarządu.
2. Na podstawie dokonanej oceny Komisja Rewizyjna składa wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo do zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Art. 26. Wybory do władz Koła odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów ważnych. Walne Zgromadzenie może zwykła większością głosów ważnych postanowić przeprowadzenie głosowania jawnego.

Art. 27.
1. Zwołujący Walne Zgromadzenie maja obowiązek poinformowania członków Koła o planowanym terminie zebrania.
3. Jeżeli na zwołanym Walnym Zgromadzeniu stwierdzi się brak quorum, Prezes lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwołuje ponowne Walne Zgromadzenie w najbliższym stosownym terminie nie dłuższym niż 1 tydzień. W takim wypadku dla ważności uchwał wystarczająca jest zwykła większość osób obecnych na Zgromadzeniu.

Art. 28. Wszelkie decyzje władz Koła podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ IV

Siedziba, barwy i godło Koła

Art. 29. Siedziba Koła jest Stołeczno - Królewskie Miasto Kraków.

Art. 30. Godłem Koła jest hipersześcian.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

Art. 31. Statut wchodzi w życie z chwila przyjęcia go większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania przez Walne Zgromadzenie i po jej zatwierdzenie przez Prorektora ds. Studenckich.

Art. 32. Zmiana Statutu następuje w trybie wskazanym w Art. 31 Statutu Koła.

Art. 33. Koło działa zgodnie z postanowieniami wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Władze Uczelni dotyczących zasad tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich kół naukowych.

Załącznik nr 1 - Lista studentów założycieli


Lp. Imię i Nazwisko rok studiów
1 Karina Bajer 4
2 Barbara Baranska 2
3 Paweł Jarczyk 2
4 Marek Jeziorski 4
5 Monika Korpacaka
6 Mariala Kubicka
7 Marcin Lipa 3
8 Agnieszka Pachocka
9 Paweł Sadowski 3
10 Barbara Sowa 3
11 Tomasz Stepien 4
12 Marta Szarek 3
13 Monika Sliwinska 4
14 Romana Wajs 3
15 Patrycja Wiktor 3